Download : algemene voorwaarden par-av © 2020

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PAR-AV PRODUCTIONS KEIZER

BETREFFENDE VERKOOP EN VERHUUR VAN LICHT- EN GELUIDSAPPARATUUR EN LEVERING VAN AANVERWANTE DIENSTEN

 

Artikel 1 – Definities

Waar in deze algemene voorwaarden de onderstaande begrippen worden gebruikt, wordt daaronder verstaan:

Aanverwante Diensten:
diensten, welke worden verricht door PAR-AV, onder meer betreffende reparatie, onderhoud en/of installatie van Apparatuur.

Apparatuur:
de licht- en/of geluidsapparatuur en overige apparatuur, aangeboden voor verkoop en / of verhuur door PAR-AV aan de Wederpartij.

Gehuurde Apparatuur:
apparatuur welke door PAR-AV in het kader van een Huurovereenkomst aan de Wederpartij is verhuurd en door de wederpartij wordt gehuurd.

Huurovereenkomst:
overeenkomst tussen PAR-AV en haar Wederpartij die ziet op de verhuur van Apparatuur door PAR-AV aan haar Wederpartij, waarbij de Wederpartij de Apparatuur huurt.

Koopovereenkomst:
overeenkomst tussen PAR-AV en haar Wederpartij die ziet op de verkoop van Apparatuur door PAR-AV aan haar Wederpartij, waarbij de Wederpartij de Apparatuur koopt.

Overeenkomst:
elke Overeenkomst tussen PAR-AV en Wederpartij waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

PAR-AV:
de heer R.A. Keizer, h.o.d.n. PAR-AV Productions Keizer (KvK-nummer: 34195294), gevestigd aan de Anne Frankstraat 24, 1433 PL Kudelstaart.

Wederpartij:
de natuurlijke- of rechtspersoon die met PAR-AV een overeenkomst sluit of wenst te sluiten, of aan wie PAR-AV een aanbieding doet.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van PAR-AV en op alle transacties en overeenkomsten tussen PAR-AV en de Wederpartij.
 2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen door PAR-AV.
 3. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig dan wel vernietigbaar is, dan zal de betreffende bepaling worden vervangen door een bepaling die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijk bepaling ligt. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven dan onverminderd van kracht.

 

Artikel 3 – Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van PAR-AV, hoe ook genaamd en op welke wijze ook gedaan, zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt aangegeven door PAR-AV.
 2. Indien een offerte van PAR-AV niet binnen 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht wordt aanvaard door de Wederpartij, dan komt deze offerte direct en automatisch te vervallen.
 1. PAR-AV behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, dan wel deze pas te accepteren na verstrekking door de Wederpartij van afdoende zekerheden voor de nakoming door de Wederpartij van zijn verplichtingen.
 2. Wijzigingen van en/of aanvullingen op een Overeenkomst, alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen naar aanleiding van de Overeenkomst gedaan door personeel van PAR-AV, zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door of vanwege PAR-AV zijn bevestigd.

 

Artikel 4 – Prijzen

 1. Alle door PAR-AV genoemde prijzen zijn inclusief BTW, invoerrechten, belastingen, heffingen, kosten van verpakkingen, in- en uitladen, vervoer en/of verzekeringen, tenzij anders vermeld of tussen partijen nader overeengekomen.
 2. Indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen, materialen en valutawaarden een verhoging ondergaan door welke oorzaak dan ook, is PAR-AV gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

 

Artikel 5 – Betalingscondities

 1. Tenzij anders is overeengekomen, dienen betalingen door de Wederpartij terstond te geschieden bij levering (in geval van verkoop), dan wel bij het ter beschikking stellen (in geval van verhuur) door PAR-AV van de Apparatuur aan de Wederpartij.
 2. Indien is overeengekomen dat betaling niet terstond dient plaats te vinden, dient betaling te geschieden binnen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, zijnde de vervaldag van de factuur.
 3. De Wederpartij is wegens niet tijdige betaling van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe een schriftelijke ingebrekestelling is vereist.
 4. De Wederpartij is vanaf de vervaldag van de factuur een rente van 1,5% per maand verschuldigd over het factuurbedrag.
 5. PAR-AV is gerechtigd om de ontvangen betalingen primair aan te wenden voor het afboeken van de vervallen rente en kosten alvorens over te gaan tot het afboeken van betalingen op door de Wederpartij verschuldigde hoofdsom.
 6. Indien de Wederpartij met een deel van zijn betalingen achter is, wordt het geheel van het aan PAR-AV verschuldigde terstond opeisbaar, dat geldt dan ook voor de facturen die nog niet vervallen zijn.
 7. Hetgeen de Wederpartij aan PAR-AV verschuldigd is, wordt ten volle en direct opeisbaar in het geval het faillissement van de Wederpartij wordt uitgesproken, de Wederpartij wordt toegelaten tot de schuldsanering of er aan de Wederpartij surseance van betaling wordt verleend, dan wel het voornoemde dreigt te gebeuren. Dit geldt ook wanneer de Wederpartij besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn of haar onderneming.
 8. De Wederpartij die het door hem verschuldigde niet op tijd heeft betaald, is verplicht aan PAR-AV de kosten van buitengerechtelijke incasso te vergoeden. Deze kosten worden berekend conform de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten.

 

Artikel 6 – Annulering

 1. Indien de Wederpartij een bestelling annuleert dan is hij daarvoor een annuleringsvergoeding aan PAR-AV verschuldigd.

Deze vergoeding wordt berekend aan de hand van de tijd vanaf de annulering tot de overeengekomen datum van levering van de Apparatuur. Daarbij geldt de volgende staffel:

 

Annulering meer dan 12 weken voor levering:              15% van de prijs;

Annulering 12 tot 8 weken voor levering:                     50% van de prijs;

Annulering minder dan 8 tot 4 weken voor levering:      75% van de prijs;

Annulering minder dan 4 weken voor levering:              100% van de prijs.

 

 1. De annuleringsvergoeding dient door de Wederpartij direct na annulering aan PAR-AV te worden voldaan.

 

Artikel 7 – Levering

 1. De levering van Apparatuur vindt plaats vanuit het magazijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. PAR-AV zal zich inspannen om de Apparatuur te leveren binnen de overeengekomen termijn. Deze termijn is evenwel in geen geval te beschouwen als een fatale termijn.
 3. Indien de leveringstermijn onverhoopt door PAR-AV wordt overschreden dan is de Wederpartij niet gerechtigd tot enige schadevergoeding verband houdend met een dergelijke overschrijding.

 

Artikel 8 – Borg

 1. PAR-AV heeft in het geval van een Huurovereenkomst het recht om aan de Wederpartij om betaling van een borg te vragen. Indien de Wederpartij dan geen borg betaalt dan zal PAR-AV geen Apparatuur aan de Wederpartij ter beschikking stellen.
 2. Het staat PAR-AV vrij om de borg te verrekenen met al hetgeen PAR-AV op enig tijdstip van de Wederpartij te vorderen heeft, zonder dat de Wederpartij aanspraak kan maken op zodanige verrekening.
 3. Indien de Wederpartij schade aan het Gehuurde heeft veroorzaakt dan zal PAR-AV de borg aanwenden om zijn schade – voor zover toereikend – te vergoeden.
 4. Retournering van de borg door PAR-AV zal pas plaatsvinden nadat de Wederpartij het Gehuurde in dezelfde staat heeft geretourneerd aan PAR-AV als toen hij of zij het Gehuurde heeft ontvangen en PAR-AV niets meer van de Wederpartij te vorderen heeft.

 

Artikel 9 – Gebreken

 1. De Wederpartij is verplicht de Apparatuur direct bij ontvangst te inspecteren en eventuele gebreken en/of beschadigingen terstond, doch in ieder geval binnen 24 uur na ontvangst, onder nauwkeurige opgave van de aard en de gronden van de klachten, per e-mail te melden via: info@par-av.nl
 2. Bij gebreke van een tijdige melding ingevolge bovenstaand artikel 9.1 wordt PAR-AV geacht de Apparatuur in goede staat te hebben geleverd.
 3. Indien PAR-AV een melding van de Wederpartij gegrond acht, dan zal PAR-AV uitsluitend de eventueel ondeugdelijke onderdelen van de Apparatuur vervangen, zonder dat de Wederpartij recht kan doen gelden op enige vergoeding van schade.

 

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

 1. PAR-AV behoudt zich uitdrukkelijk de eigendom voor van alle aan de Wederpartij geleverde Appartatuur, totdat de koopprijs voor al deze producten geheel is voldaan, waaronder tevens de eventueel verschuldigde rente en kosten. In het geval van verhuur blijft de eigendom van de door PAR-AV verhuurde Apparatuur te allen tijde bij PAR-AV. Tevens geldt de voorbehouden eigendom ter zake van vorderingen die PAR-AV jegens de Wederpartij mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de Wederpartij in één of meer van zijn verplichtingen jegens PAR-AV uit de overeenkomst of zodanige overeenkomsten tussen partijen gesloten.
 2. Indien en zolang op de Apparatuur een eigendomsvoorbehoud rust, is het de Wederpartij niet toegestaan deze producten te vervreemden dan wel enig beperkt recht daarop te vestigen, anders dan in de (eventuele) normale uitoefening van zijn bedrijf.
 3. De Wederpartij heeft een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallen Apparatuur en dient deze op eigen kosten te verzekeren en verzekerd te houden tegen de gebruikelijke risico’s, waaronder in ieder geval begrepen een inboedelverzekering die risico’s dekt tegen o.a. brand, diefstal, ontploffing en waterschade.
 4. Indien de Wederpartij tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit enige met PAR-AV afgesloten overeenkomst, of indien PAR-AV goede gronden heeft te vrezen dat de Wederpartij tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit enige met PAR-AV gesloten overeenkomst, is PAR-AV te allen tijde bevoegd om de aan de Wederpartij geleverde producten terug te nemen, weg te (laten) halen en elders op te slaan. Met name – doch niet uitsluitend – bestaat dat recht indien (I) de Wederpartij surséance van betaling of faillissement heeft aangevraagd, (II) het faillissement van de Wederpartij wordt / is aangevraagd of (III) de Wederpartij een betalingsregeling met één of meer crediteuren treft. Voor het geval PAR-AV haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij reeds nu voor alsdan onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan PAR-AV, of een door haar aan te wijzen derde partij, om al die plaatsen te betreden waar die producten die eigendom zijn van PAR-AVzich bevinden en die producten terug te nemen.
 5. Alle kosten met betrekking tot de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud, waaronder mede begrepen de kosten van vervoer en opslag, komen voor rekening van de Wederpartij.
 6. In het geval PAR-AV haar eigendomsvoorbehoud heeft uitgeoefend, is PAR-AV te allen tijde gerechtigd, maar niet verplicht, om de Apparatuur aan een derde te verkopen, en zal de Wederpartij door PAR-AV worden gecrediteerd voor de door PAR-AV te bepalen waarde van de producten in het economisch verkeer, dan wel de netto verkoopwaarde, welk bedrag van beide het laagste is, verminderd met alle voor de terugname gemaakte kosten, onverminderd het recht van PAR-AV op vergoeding van de uit de tekortkoming van de Wederpartij voor PAR-AV voortvloeiende schade.

 

Artikel 11 – Transport

 1. De Wederpartij is verplicht het Gehuurde ingeval van transport adequaat te doen verzekeren, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Het transport geschiedt voor rekening en risico van de Wederpartij, ook indien het transport ingevolge de Overeenkomst door PAR-AV aan derden is opgedragen.

 

Artikel 12 – Verplichtingen Wederpartij bij Huurovereenkomst

 1. De Wederpartij is verplicht het Gehuurde als een goed huisvader en overeenkomstig de instructies van PAR-AV of door PAR-AV ingehuurde derden te gebruiken.
 2. De Wederpartij is verplicht PAR-AV en haar ondergeschikten te allen tijde toegang te verlenen tot de plaats(en) waar het Gehuurde zich bevindt.
 3. De Wederpartij verbindt zich het Gehuurde uitsluitend voor zichzelf te gebruiken voor het doel waarvoor het is bestemd op daartoe geëigende plaats(en).
 4. Door de Wederpartij van PAR AV gehuurde Apparatuur blijft te allen tijde eigendom van PAR AV. Het is de wederpartij strikt verboden om deze Apparatuur aan derde partijen te leveren en / of verkopen.
 5. De Wederpartij is niet gerechtigd het Gehuurde aan derden (onder) te verhuren en/of in bruikleen te geven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. De Wederpartij is niet gerechtigd rechten voortvloeiende uit de Huurovereenkomst aan derden over te dragen, noch enig recht ten behoeve van derden op het Gehuurde te vestigen.
 7. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kan de Huurovereenkomst niet tussentijds door de Wederpartij worden beëindigd.

 

Artikel 13 – Levering van Aanverwante Diensten

 1. PAR-AV zal aan het Gehuurde op verzoek van de Wederpartij alle reparaties verrichten, die naar het inzicht van PAR-AV voor het adequate gebruik van het Gehuurde noodzakelijk zijn. De kosten ter zake het verrichten van deze diensten zijn voor rekening van PAR-AV, tenzij de diensten op verzoek van de Wederpartij buiten de normale werktijden van 09.00 uur tot 17.30 uur dienen te worden verricht. In laatstgenoemd geval dient de Wederpartij de daardoor extra te maken kosten aan PAR-AV te vergoeden.
 2. Indien werkzaamheden aan de Apparatuur niet in de werkplaats van PAR-AV kunnen worden verricht, is de Wederpartij terzake meerkosten verschuldigd.
 3. PAR-AV is te allen tijde gerechtigd, alvorens Aanverwante Diensten te verrichten, van de Wederpartij een voorschot te verlangen.
 4. Vervangen materialen of Apparatuur worden door PAR-AV vernietigd zonder dat de Wederpartij op restantwaarde daarvan aanspraak kan maken.
 5. Wederpartij zal gedurende levering door PAR-AV de kosten voor koffie, thee voor haar rekening nemen. Tevens zal wederpartij eventuele lunch of avondeten verzorgen. Indien wederpartij geen levering doet is PAR-AV gemachtigd om zelf te voorzien in haar behoefte. Kosten voor koffie / thee worden doorbelast, voor lunch wordt € 12,50 excl BTW en voor avondeten wordt € 22,50 excl BTW doorbelast per persoon.

 

Artikel 14 – Hulppersonen

 1. PAR-AV is gerechtigd om bij de uitvoering van haar (Aanverwante) Diensten gebruik te maken van hulppersonen. De kosten voor het inschakelen van de hulppersonen worden doorberekend aan de Wederpartij.
 2. PAR-AV is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hulppersonen ontstaan door opzet, grove schuld of roekeloosheid van deze hulppersonen.

 

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

 1. PAR-AV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 2. Behoudens opzet of grove schuld door PAR-AV of een van haar leidinggevenden, is zij enkel aansprakelijk voor directe schade en is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door haar aansprakelijkheidsverzekeraar, te vermeerderen met het eigen risico.

Indien geen uitkering plaats vindt, is de aansprakelijkheid van PAR-AV beperkt tot maximaal het aan de betreffende klant gefactureerde bedrag.

 1. In geen geval is PAR-AV aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- en / of indirecte schade, waaronder, maar niet beperkt tot winst- en omzetderving, gemist rendement en immateriële schade. PAR-AV is evenmin aansprakelijk voor schade die toegerekend kan worden aan een handelen of nalaten van de Wederpartij of een door de Wederpartij ingeschakelde derde.
 2. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden (uit welke hoofde dan ook) die de Wederpartij jegens PAR-AV heeft, dienen op straffe van verval binnen één jaar en een dag na het moment waarop deze ontstaan dan wel de Wederpartij daarmee bekend werd of redelijkerwijs bekend mee had kunnen zijn, door PAR-AV te zijn ontvangen.
 3. De Wederpartij vrijwaart PAR-AV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, tenzij (en voor zover) deze schade uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van PAR-AV of haar leidinggevenden.
 4. PAR-AV is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuist gebruik, onjuiste montage of onjuiste bediening van de Apparatuur door de Wederpartij.

 

Artikel 16 – Einde Overeenkomst

 1. PAR-AV is gerechtigd om de Overeenkomst met de Wederpartij met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:

a. het faillissement van de Wederpartij wordt aangevraagd of uitgesproken, de Wederpartij surséance van betaling aanvraagt of dat aan hem of haar wordt verleend of aan schuldeisers een akkoord aanbiedt;

b. beslag op het geheel of een gedeelte van de eigendommen van de Wederpartij wordt gelegd;

c. de Wederpartij komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

d. de Wederpartij (een deel van) haar bedrijf overdraagt, haar doelstelling wijzigt of de zeggenschap in haar bedrijf verandert;

e. de Wederpartij de bedrijfsvoering staakt;

f. de Wederpartij enige verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en/of de voorwaarden niet of niet op behoorlijke wijze nakomt.

 1. Indien enige omstandigheid als vermeld in artikel 16.1 zich voordoet, dient de Wederpartij PAR-AV hiervan terstond schriftelijk op de hoogte te stellen.
 2. Indien enige omstandigheid als vermeld in artikel 16.1 zich voordoet, staat het PAR-AV vrij om, hetzij de Overeenkomst terstond te beëindigen hetzij alle gelden welke de Wederpartij op grond van de Overeenkomst en/of verrichte diensten door PAR-AV verschuldigd is, terstond op te eisen, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling noodzakelijk is, onverminderd rechten van PAR-AV op vergoeding van kosten, schade en/of renten.

 

Artikel 17 – Retourenring gehuurde Apparatuur

 1. Uiterlijk op de laatste werkdag voor het einde van de Huurovereenkomst dient de Wederpartij de gehuurde Apparatuur aan het adres van PAR-AV te retourneren.
 2. Indien de gehuurde Apparatuur niet binnen de in artikel 17.1 bepaalde termijn wordt geretourneerd dan is de Wederpartij voor elke dag dat deze termijn wordt overschreden de volledige dan geldende dagprijs voor huur van de Apparatuur verschuldigd, onverminderd het recht van PAR-AV op vergoeding van door PAR-AV geleden en nog te lijden schade ten gevolge van de te late retourenring.
 3. PAR-AV zal onverwijld na ontvangst van de Apparatuur inspecteren of de Apparatuur naar haar inzicht in goede staat verkeert. Zo niet, dan kan PAR-AV een door de Wederpartij betaalde borg verreken met haar schade, voor zover de borg toereikend is en onverminderd het recht van PAR-AV om aanspraak te maken op vergoeding van zijn volledige schade.

 

Artikel 18 – Toepasselijk recht en Forumkeuze

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen PAR-AV en de Wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen PAR-AV en de Wederpartij zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, behoudens de keuze van PAR-AV om de zaak voor de leggen aan de rechtbank van de woon- of vestigingsplaats van de Wederpartij.

 

Artikel 19 – BUMA/STEMRA/SENA-rechten

 1. Alle kosten met betrekking tot BUMA, STEMRA, SENA-rechten, die voortvloeien uit het door de Wederpartij ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door PAR-AV beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening van de Wederpartij, die voorts PAR-AV vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak door BUMA/STEMRA/SENA.

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden opgemaakt door mr. M.J.W. van Osch, Van AS Advocaten te Nieuwegein.

Auteur: M.J.W. van Osch in opdracht van PAR-AV
Titel : Algemene Voorwaarden PAR-AV

© 2014, M.J.W. van Osch in opdracht van PAR-AV
Uitgegeven in eigen beheer, PAR-AV info@par-av.nl

Alle rechten voorbehouden aan PAR-AV.